salarisverwerking en -advies

Minimumjeugdloon per 1 januari 2018

24-10-2017 14:49

20 oktober 2017 – Per 2018 worden diverse wijzigingen op het gebied van het wettelijk minimumloon van kracht. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Hoogte wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn op 17 oktober 2017 bekendgemaakt. Het minimumloon voor werknemers vanaf 22 jaar stijgt met circa 0,80% naar € 1.578 bruto per maand.

Minimumlonen worden gepubliceerd per maand, per week en per dag. Het maandbedrag vormt de basis. De hiervan afgeleide uurlonen per 1 januari 2018 zijn in onderstaande tabel opgenomen. De genoemde uurlonen zijn rekenkundig naar boven afgerond om onderbetaling bij verloning per uur te voorkomen.

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
22 jaar en ouder € 10,12 € 9,59 € 9,11
21 jaar € 8,60 € 8,15 € 7,74
20 jaar € 7,09 € 6,71 € 6,38
19 jaar € 5,57 € 5,28 € 5,01
18 jaar € 4,81 € 4,56 € 4,33
17 jaar € 4,00 € 3,79 € 3,60
16 jaar € 3,50 € 3,31 € 3,15
15 jaar € 3,04 € 2,88 € 2,74

Voor werknemers die jonger zijn dan 15 jaar of ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd geldt geen wettelijk minimumloon.

Meerwerk

Vanaf 2018 dient voor meerwerk tenminste het wettelijk minimumloon te worden betaald. Van meerwerk is sprake indien de feitelijke arbeidsduur langer is dan de contractueel overeengekomen of normale arbeidsduur (zoals bijvoorbeeld bij overwerk het geval is). Compensatie kan in geld of in (doorbetaalde) vrije tijd plaatsvinden. Dat laatste is echter alleen toegestaan als dit in de cao mogelijk wordt gemaakt en het schriftelijk met de werknemer is afgesproken.

Om cao-partijen de mogelijkheid te bieden om cao’s aan te passen aan de regeling voor meerwerk, is voor de implementatie van toekenning van meeruren in de vorm van betaalde vrije tijd een jaar extra tijd gegeven. Dit geldt ook voor het sluiten van nieuwe cao’s voor zover daarvan op dit moment geen sprake van is. Deze wettelijke regel gaat derhalve pas in op 1 januari 2019. In 2018 is een schriftelijke overeenkomst voldoende.

Omdat meerwerk onderdeel gaat vormen van het wettelijk minimumloon, dient er vakantiegeld te worden berekend over meeruren. Bij cao kan hiervan echter worden afgeweken. Eventuele afwijkende afspraken mogen er niet toe leiden dat een werknemer op minimumloonniveau minder dan 8% van zijn loon (inclusief overwerk) aan vakantiegeld ontvangt. Indien een werkgever niet gebonden is aan een cao, dient sowieso vakantiegeld over de overwerkvergoeding te worden betaald. In dit laatste geval is alleen een uitzondering mogelijk indien een werknemer meer dan drie maal het wettelijk minimumloon betaald krijgt.

Ook de mogelijkheden tot ET-uitruil worden beperkt, indien hierover geen nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Wellicht ruilt u overuren op dit moment volledig uit. Vanaf 2018 is dat door de ondergrens van het wettelijk minimumloon niet langer mogelijk. Uitruil kan dan slechts nog voor het gedeelte van de overwerkvergoeding boven het wettelijk minimumloon plaatsvinden. Dit kan een forse invloed hebben op uw kostprijs in 2018.

Reikwijdte Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Per 2018 wordt de WML van toepassing verklaard op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht. De overeenkomst van opdracht sluit werkzaamheden uit die bestaan uit het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (overeenkomst van aanneming van werk), het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Werkenden in bijvoorbeeld de bouw, de post-, maaltijd- en pakketbezorging, vallen nu op basis van de aard van hun contractuele relatie met opdrachtgevers niet altijd onder het bereik van de WML. In deze sectoren wordt namelijk niet alleen op basis van overeenkomsten van opdracht gewerkt, maar ook op basis van een overeenkomsten tot aanneming van werk of tot het vervoeren van goederen over de weg. Per 2018 krijgen werkenden ook in die laatstgenoemde gevallen recht op het wettelijk minimumloon.

Voor bepaalde categorieën arbeidsverhoudingen kan de WML worden uitgesloten. Dat geldt in ieder geval voor gastouders die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht. 

(bron:mazars.nl)

Contact

LBsalaris (KvK nr.:56438591)

info@lbsalaris.nl

Hoevestraat 6
6905 CC Zevenaar

0638977812

Doorzoek de website

 

 

 


© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode